Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI PUTOVANJA – AGENCIJE BERGMAN PUTOVANJA d.o.o.

 1. Opće odredbe

Opći uvjeti sastavni su dio ugovora kojim se uređuju međusobni odnosi organizatora putovanja i putnika. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što ga potpišu obje strane. Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnicama organizatora i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora putnik je obavezan dati osobne podatke te pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je organizatoru dao sve važeće podatke potrebne za realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora. Organizator jamči putniku da će se program putovanja provesti sukladno sklopljenom ugovoru.

 1. Rezervacije i plaćanje

Kod rezervacije, putnik je agenciji dužan dati sve podatke i potrebne dokumente za određeni program putovanja te uplatiti minimalno 30% vrijednosti ukupnog aranžmana, a preostalih 70% uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno ili ako se radi o posebno ugovorenom obročnom plaćanju. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 14 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Rezervacije „na upit“ smatraju se rezervacije za sve usluge koje nisu obuhvaćene objavljenim programima. Za individualne rezervacije trošak iznosi minimalno 50,00 kn, a za grupe minimalno 1.000,00kn, ovisno o vrsti upita. Uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunava se u cijenu putovanja, a ukoliko ugovaratelj iz bilo kojeg razloga odustane od potvrđene rezervacije, organizator će uplaćeni iznos zadržati na ime troškova upita.

 1. Cijene, pogodnosti i popusti

Cijene putovanja uključuju sve što je navedeno u programu putovanja, izražene su u kunama, a temelje se na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelijera, prijevoznika, troškova cestarine ili promjene valute. U slučaju povišenja cijene do 10% nije potrebna suglasnost ugovaratelja putovanja, a povišenje se obračunava na neuplaćeni dio ugovorenog iznosa.Također, ugovaratelj putovanja ima i pravo raskida ugovora o putovanju bez obveze na nadoknadu štete. O eventualnim promjenama, organizator će putnika izvijestiti pismenim ili usmenim putem. Usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja su posebne usluge, stoga ih putnik i posebno plaća, a  može ih zatražiti prilikom prijave ili rezervacije te doplatiti na cijenu putovanja. Ukoliko putnik zatraži posebnu uslugu tijekom trajanja putovanja, iste se plaćaju predstavniku organizatora, turističkom pratitelju ili na način naveden u programu putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Svi popusti, pogodnosti za djecu te ostale napomene, posebno su opisane u programu svakog aranžmana ili bilo kojeg drugog oblika putovanja.

 1. Smještaj i kategorizacija

Ukoliko ugovaratelj putovanja nije ugovorio i uplatio poseban oblik sobe, apartmana, posebnog mjesta u prijevoznom sredstvu i sl,smatra se da je prihvatio bilo koju službeno registriranu sobu, apartman ili mjesto u prijevoznom sredstvu, koje je kao takvo opisano u programu, a ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Standardi smještaja i ostalih usluga su različiti u svakoj zemlji i nisu usporedivi.

 1. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Putnik može otkazati putovanje bez troškova otkaza, ukoliko do povišenja cijene dođe za više od 10% od ugovorenog iznosa i to najkasnije u roku 48 sati od primitka pismene ili usmene obavijesti. Ukoliko putnik u navedenom roku pismenim putem ili osobnim dolaskom na prodajno mjesto organizatora putovanja ne otkaže putovanje, smatra se da je suglasan s povećanjem cijena. Ako putnik želi otkazati putovanje, dužan je to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnove za obračun otkaznih troškova i to:

do 45 dana prije polaska,10% cijene aranžmana, a minimalno 150 kn ili iznos prijave
od 44 dana do 22 dana prije puta  25% cijene aranžmana
od 21 dan do 15 dana prije puta   40% cijene aranžmana
od 14 dana do 8 dana prije puta   80% cijene aranžmana
od   7 dana do 0 dana prije puta 100% cijene aranžmana

Ako putnik ne pristupi putovanju, otkaže putovanje nakon njegovog početka, traži promjenu termina ili smještajnog objekta, skrati putovanje uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, organizator ima pravo naplatiti cjelokupni ugovoreni iznos putovanja. Kod otkazivanja putovanja od strane putnika i pronalaska novog korisnika koji prihvaća istu rezervaciju, organizator će putniku

zaračunati samo eventualne troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih ugovorenih putovanja ne isplaćuje se trošak nabave vize/a niti putnih isprava. Putnik može prilikom prijave i rezervacije putovanja uplatiti osiguranje od otkaza, ako predviđa da bi zbog nekih nepredviđenih okolnosti moglo doći do otkazivanja putovanja. Pod pojmom nepredviđenih okolnosti podrazumijevaju se: teža bolest, smrt osiguranika ili uže obitelji, proglašenje elementarne nepogode, vojna služba. Premija osiguranja od otkaza zaračunava se prema cjeniku osiguravajućeg društva. U slučaju otkazivanja iznos uplaćene premije se ne vraća.

 1. 6. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za sve aranžmane gdje je Bergman putovanja organizator, vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je isti posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Bergman putovanja ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 1. Otkazivanje putovanja od strane organizatora

Organizator zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja ukoliko se za određeno putovanje nije

prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. Organizator ima pravo otkazati ili djelomično promijeniti program putovanja, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti ni otkloniti, bez obveze isplate odštete a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Organizator ima pravo promjene programa (datum,vrijeme polaska,smještaj i dr.) ako za to postoje opravdani razlozi, ali je u tom slučaju putnika dužan pravovremeno obavijestiti. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajnim objektom iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Ako dođe do otkaza putovanja od strane organizatora, putniku se u cijelosti vraća uplaćeni iznos ugovorenog putovanja. Putnik pritom nema pravo na naknadu štete. Kod promjene cijene organizator će za novu cijenu ugovorenog putovanja tražiti pismenu suglasnost putnika ili grupe.

 

 1. Obveze putnika

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave, a troškove gubitka ili krađe dokumenata snosi sam. Predstavnik organizatora ili pratitelj putovanja će u takvom slučaju pomoći ugovaratelju, ali na način da time ne ometa predviđeni program putovanja. Putnik je obvezan prilikom polaska na putovanje predstavniku organizatora ili turističkom pratitelju predočiti dokument o uplaćenom putovanju (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana ili sl.).Također je dužan pridržavati se kućnog reda u vozilima, hotelima i ugostiteljskim objektima, te u potpunosti surađivati s predstavnicima organizatora putovanja i pružateljima usluga. U slučaju nepoštivanja navedenog, putnik sam odgovara za učinjenu štetu, a organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju je putnik eventualno načinio.

 1. Obaveze organizatora

Organizator je dužan brinuti se o izvršenju usluga kao i izboru davatelja usluga, a sve s pažnjom dobrog gospodarstvenika te se starati o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Ako drugačije nije navedeno u programu, organizator je dužan sve potrebne dokumente o putovanju predati putniku najkasnije 3 dana prije polaska. Organizator nije dužan pružati usluge izvan ovih uvjeta te ne odgovara za eventualne greške istaknute putem medija ili u tisku.

 1. Osiguranje

U skladu s važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu organizator je obvezan prilikom rezervacije i uplate aranžmana ponuditi putniku i posebno osiguranje, tzv. „paket“ putnog osiguranja, a koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedice nesretnog slučaja i osiguranja od otkaza ugovora. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita. Prihvaćanjem ugovora o putovanju, a čiji sastavni dio čine i ovi uvjeti putovanja, putnik potvrđuje kako mu je „paket“ putnog osiguranja bio ponuđen i preporučen. U slučaju stečaja organizatora, a radi naplate svoje tražbine putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje mogu se javiti u osiguravajuće društvo Jadransko osiguranje d.d. telefon:01/303 6666 u kojem je sklopljena polica osiguranja od opće odgovornosti br: OV0682033594  i osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana br: OV0682033595.

 1. Počinjenje štete

Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i dr.) za vrijeme trajanja putovanja namiruje putnik-počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida od strane počinitelja i oštećenog.

 1. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police zdravstvenog osiguranja.

 1. Reklamacije i prigovori

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor organizatoru i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se razmatrati. U interesu putnika je da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Grupni prigovori neće se uzeti u obzir. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Organizator će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje organizatora došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije no name i sl.) putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje organizator ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga isti nema pravo prigovora. Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 1. Zaštita osobnih podataka

Sve osobne podatke neophodne za ugovaranje putovanja putnik organizatoru daje dobrovoljno. Obavijesti te osobne podatke koje dobije o putniku, njegovoj prtljazi i kretanjima organizator može priopćiti trećim osobama samo s odobrenjem putnika ili na zahtjev nadležnog organa. Trećim osobama smatraju se osobe neophodne za realizaciju putovanja ili usluge za koju je putnik potpisao ugovor. Osobne podatke putnika organizator je dužan čuvati u bazi podataka.

 1. Završne odredbe

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio ugovora kojeg putnik sklapa s organizatorom putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 

Rude, studeni  2016.

Bergman putovanja d.o.o.